Navigácia

Utorok 23. 10. 2018

OZNAMY

Základná umelecká škola Dobšiná

 

vyhlasuje výtvarnú súťaž

 

Architektonické a prírodné  detaily

Téma :  Zobraziť krásu prírody a architektúry v detailoch, stvárniť rôzne zaujímavé architektonické a prírodné zaujímavosti -  časti budov (zaujímavé okná, dvere, rímsy, stĺpy), zväčšeniny, detaily rastlín, zákutia so stromami, lavičkami, mostíkmi, kvetmi  a pod. 

Termín súťaže:  17. máj 2018 o 14:00  (štvrtok)

Miesto súťaže:  Námestie pred Kultúrnym domom Dobšiná

Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci materských a základných škôl mesta. Za každú kategóriu môže škola vybrať 3 - 5 žiakov, ktorí budú kresliť a maľovať počas súťaže na námestí, v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome.

 

Technika: Maľba temperou, vodovými farbami, kresba kriedami, voskovým pastelom, kombinované techniky.

 

Materiál:  Deti si donesú farby a pomôcky podľa zvolenej techniky.  Zabezpečené budú výkresy formátu A3, A2, voda, stoly, maliarske stojany, pitný režim.

Kategórie:   

 1. deti MŠ
 2. mladší žiaci 1. –  4. ročník
 3. starší žiaci 5. -  9. ročník

Výtvarné práce bude hodnotiť porota v zložení učiteľov výtvarnej výchovy.

Práce budú vystavené od 17. mája v Kultúrnom dome Dobšiná. Vyhlásenie  výsledkov  súťaže bude 18. mája o 14.00  hod. na tribúne počas programu miestnych škôl.

 


22.marca o 15.00 sa v Kultúrnom dome Dobšiná uskutočnia 

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE


VITAJTE V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

ZÁPIS ŽIAKOV

Zápis žiakov na školský rok 2018/19 bude prebiehať  3. až 5. septembra 2018 od 13.00 do 16.00 hod. v ZUŠ Nová 793

Odbory: hudobný - klavír, akordeón, keyboard, zobcová flauta, gitara, husle

literárno-dramatický - dramatika a slovesnosť, prednes, práca v súbore, pohyb

výtvarný  - kresba, maľba, modelovanie, priestorové vytváranie, dekoratívne činnosti

Prihlášku na štúdium v ZUŠ môžte vyplniť aj vopred na tejto stránke - menu vľavo - prihláška

Aj v tomto školskom roku prijímame VZDELÁVACIE PUKAZY. Podpísané vzdelávacie poukazy môžte odovzdať vyučujúcemu hudobného, výtvarného a lit.dramatického odboru. Pre týchto žiakov budú organizované tvorivé dielne a návštevy divadelných, či hudobných  predstavení.

 

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ  V ZUŠ DOBŠINÁ

pozývame deti a rodičov na prijímacie pohovory a zápis žiakov 

dňa 20. júna (utorok) od 13.00 do 16.30 hod.

Hudobný odbor: od 1.roč.ZŠ( klavír, keyboard, akordeón, gitara, flauta, husle)

Literárno-dramatický odbor: od 1.roč.ZŠ(dramatika a slovesnosť, prednes,  práca v súbore, pohyb)

Výtvarný odbor: od MŠ – 5,6 ročné deti(kresba, maľba, grafika, modelovanie)

  Prihlásiť môžte svoje deti predbežne na www.zusdobsina.edupage.org - prihláška

  Druhé kolo prijímacích pohovorov bude 4.a 5. Septembra 2017

     


INTERNÝ KONCERT

žiakov hudobného odboru sa uskutoční 23. januára 2017 o 14.00 hod. v učebni hudobnej náuky


Vianočná besiedka v ZUŠ

Milé deti, pozývame vás na vianočnú besiedku 20.decembra o 14.00 hodine v základnej umeleckej škole. Čaká vás pestrý program, veselá zábava a darčeky. Tešíme sa na vás.

 

VITAJTE V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

ZÁPIS ŽIAKOV

Zápis žiakov na školský rok 2016/17 bude prebiehať  5. až 7. septembra 2016 od 13.00 do 16.00 hod. v ZUŠ Nová 793

Odbory: hudobný - klavír, akordeón, keyboard, zobcová flauta, gitara, husle

literárno-dramatický - dramatika a slovesnosť, prednes, práca v súbore, pohyb

výtvarný  - kresba, maľba, modelovanie, priestorové vytváranie, dekoratívne činnosti

Aj v tomto školskom roku prijímame VZDELÁVACIE PUKAZY. Podpísané vzdelávacie poukazy môžte odovzdať vyučujúcemu hudobného, výtvarného a lit.dramatického odboru. Pre týchto žiakov budú organizované tvorivé dielne a návštevy divadelných, či hudobných  predstavení.


Pozývame rodičov a všetkých priaznivcov umenia na

KONCERT  

hudobného a literárno - dramatického odboru

v utorok 28. júna 2016 o 16.30 v Kultúrnom dome Dobšiná


VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC

v Kultúrnom dome Dobšiná od 24. do 6. júla 2016


PRIJÍMACIE POHOVORY

16. – 17. júna sa uskutočnia v ZUŠ Dobšiná, Nová 793

talentové skúšky a zápis žiakov do odborov:

Hudobný odbor - klavír, keyboard, akordeón, gitara, flauta, husle

Výtvarný odbor - kresba, maľba, grafika, modelovanie

Literárno-dramatický odbor - dramatika a slovesnosť, prednes,  práca v súbore, pohyb

V školskom roku 2016/17 sa v prípade záujmu bude vyučovať hra  na husliach

a vo výtvarnom odbore kurz pre dospelých

 

Mesto Dobšiná

        a Základná umelecká škola Dobšiná

 vyhlasuje výtvarnú súťaž

  FARBY KRAJINY  

Poslaním súťaže  je objavovať, podporovať a rozvíjať talent detí, výtvarnými aktivitami podporovať vytváranie pocitu hrdosti ku krásam rodného kraja.

Téma :  Vyjadriť pomocou pestrých farieb vzťah k prírode, svojmu okoliu a mestu. Deti môžu znázorniť tajomné zákutia lesov a jeho obyvateľov, parky a stromy v meste, kvety, potôčiky, vodopády,

Termín súťaže:  11.mája 2016 (streda) o 14.00 hod.

Miesto súťaže:  Námestie pred Kultúrnym domom Dobšiná

Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci materských a základných škôl mesta. Za každú kategóriu môže škola vybrať 3 - 5 žiakov, ktorí budú kresliť a maľovať počas súťaže na námestí, v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome.

Technika: Maľba temperou, vodovými farbami, kresba kriedami, voskovým pastelom, kombinované techniky.

Materiál:  Deti si donesú farby a pomôcky podľa zvolenej techniky.  Zabezpečené budú výkresy formátu A3, A2, voda, stoly, maliarske stojany, pitný režim.

Kategórie:   

 • deti MŠ
 • mladší žiaci 1. –  4. ročníka
 • starší žiaci 5. -  9. ročníka

Výtvarné práce bude hodnotiť porota v zložení učiteľov výtvarnej výchovy.

Ceny a diplomy zabezpečí pre troch najúspešnejších z každej kategórie ZUŠ v spolupráci s Mestom Dobšiná.

Vyhlásenie  výsledkov  súťaže bude 13. mája o 14.30 hod. na tribúne počas programu miestnych škôl. Práce budú vystavené od 11. mája 2016 v Kultúrnom dome Dobšiná.

                                                                                                      

     Výpis klasifikácie 

Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka vydá triedny učiteľ žiakovi výpis  klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1.polrok podpísaný triednym učiteľom. Tento výpis nie je verejnou listinou.

 

 

VITAJTE V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

ZÁPIS ŽIAKOV

Zápis žiakov na školský rok 2015/16 bude prebiehať  2. až 4. septembra 2015 od 13.00 do 16.00 hod. v ZUŠ Nová 793

Odbory: hudobný - klavír, akordeón, keyboard, zobcová flauta, gitara

literárno-dramatický - dramatika a slovesnosť, prednes, práca v súbore, pohyb

výtvarný  - kresba, maľba, modelovanie, priestorové vytváranie, dekoratívne činnosti

Aj v tomto školskom roku prijímame VZDELÁVACIE PUKAZY. Podpísané vzdelávacie poukazy môžte odovzdať vyučujúcemu hudobného, výtvarného a lit.dramatického odboru. Pre týchto žiakov budú organizované tvorivé dielne a návštevy divadelných, či hudobných  predstavení.

 

V tomto školskom roku otvárame

VÝTVARNÝ KURZ PRE DOSPELÝCH Od 18 rokov

Zameranie podľa záujmu prihlásených: kresba, maľba, grafika, keramika a rôzne tradičné i netradičné techniky (šperky, batika, maľba na hodváb, plstenie…)

VEREJNÝ VÝROČNÝ KONCERT

Srdečne pozývame rodičov a verejnosť na výročný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru dňa 25.júna(utotok) o 16.30 v Kultúrnom dome Dobšiná. Žiaci výtvarného odboru pripravili výstavu výtvarných prác.

11.júna 2015 sa uskutoční výročný koncert ZUŠ Dobšiná o 16.00.hod. v Kultúrnom dome Dobšiná, Srdečne pozývame rodičov, známych, kamarátov a všetkých milovníkov umenia

Mesto Dobšiná a ZUŠ Dobšiná

 vyhlasuje výtvarnú súťaž

         „MOJE MESTO“                                                                                                       

Téma :

 • Zo života nášho mesta, zaujímavé akcie, podujatia
 • Domy, ulice, parky
 • Krásy okolitej krajiny

Termín súťaže:  21.máj. 2015 (štvrtok) o 14.00 hod.

Miesto súťaže:  Námestie pred Kultúrnym domom Dobšiná

Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci MŠ A ZŠ mesta. Za každú kategóriu môže škola vybrať 3 - 5 žiakov, ktorí budú kresliť a maľovať počas súťaže na námestí,v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome.

Technika: Maľba temperou, vodovými farbami, kresba kriedami, voskovým pastelom, kombinované techniky.

Materiál: Deti si donesú pomôcky podľa zvolenej techniky.  Zabezpečené budú výkresy formátu A3, A2, nádoby, voda, stoly, maliarske stojany, pitný režim.

Kategórie:   

 • deti MŠ
 • mladší žiaci 1. –  4. ročníka
 • starší žiaci 5. -  9. ročníka

 Práce budú vystavené od 21. mája 2015 v Kultúrnom dome Dobšiná.


                                                                                                  

 

 


 

Počet návštev: 269325

Vitajte na našej stránke

Sme tu pre výnimočne talentované deti, ale aj pre deti, ktoré sa chcú umeniu venovať len pre radosť, pre obohatenie svojich osobných skúseností. Škola poskytne šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností s akceptovaním jeho špecifických záujmov a predstáv,  bude sa stavať na jeho silných stránkach tak, aby  zažil ocenenie a úspech. 

Nájdete nás aj na https://www.facebook.com/groups/307563562599278/

 

 

 • Zápis žiakov na školský rok 2018/19 bude prebiehať 3. až 5. septembra 2018 od 13.00 do 16.00 hod. v ZUŠ Nová 793

  Odbory: hudobný - klavír, akordeón, keyboard, zobcová flauta, gitara, husle

  literárno-dramatický - dramatika a slovesnosť, prednes, práca v súbore, pohyb

  výtvarný - kresba, maľba, modelovanie, priestorové vytváranie, dekoratívne činnosti

  Prihlášku na štúdium v ZUŠ môžte vyplniť aj vopred na tejto stránke - menu vľavo - prihláška

  Aj v tomto školskom roku prijímame VZDELÁVACIE PUKAZY. Podpísané vzdelávacie poukazy môžte odovzdať vyučujúcemu hudobného, výtvarného a lit.dramatického odboru. Pre týchto žiakov budú organizované tvorivé dielne a návštevy divadelných, či hudobných predstavení.

 • Záverečný koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Dobšinej.

  Základná umelecká škola v Dobšinej ukončila školský rok veľkolepým koncertom 25. júna v kultúrnom dome. Žiaci sa predviedli v dopoludňajších hodinách deťom z materskej a základnej školy, druhý krát vystupovali pre širokú verejnosť, rodičov a príbuzných. Úžasný hudobný zážitok nám sprostredkovali klavíristi, akordeonisti, gitaristi, keybordisti, huslisti a flautisti na vysokej úrovni. Záverečný koncert je pre našich žiakov takou malou slávnosťou, pretože práve tu môžu ukázať, čo sa za celý rok naučili. Predstavenie bolo obohatené vtipnými scénkami a tanečnými vystúpeniami literárno - dramatického odboru. Deti si svojimi skvelými vystúpeniami zaslúžili veľký potlesk. Žiaci výtvarného odboru sa predstavili svojimi dielami na výstave vo vestibule kultúrneho domu. Ďakujeme pedagógom za trpezlivú prácu počas celého školského roku.

 • Do galérie Výtvarná súťaž v kultúrnom dome boli pridané fotografie.

  Mladí talentovaní výtvarníci škôl nášho mesta sa aj tohto roku zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú každoročne organizuje naša základná umelecká škola počas Dní mesta Dobšiná. Deti sa stretli v kultúrnom dome, kde pred očami poroty a divákov maľovali svoje diela na tému „Architektonické a prírodné detaily“. Téma nebola jednoduchá, ale deti sa s nadšením pustili do práce. Pod ich rukami vznikali obrázky s detailami kostolov, radnice, častí mesta, parkov. Z prírodných detailov ich zaujali rastlinky, potôčiky, studničky a časti krajiny.

 • Do galérie Z vystúpenia žiakov ZUŠ boli pridané fotografie.

 • Do galérie Veľkonoční zajačikovia boli pridané fotografie.

  VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

  Jar a Veľká noc je už skoro tu. Pripravili sme sa na ňu zhotovením veľkonočných dekorácií. Pod vedením pedagógov ZUŠ a CVČDaM 22. marca deti vyrábali na tvorivých dielňach veselých zajačikov. Recyklovaný materiál, ako použitá vlna, kartón, zvyšky filcu, sa pod rukami detí menili na strapaté brmbolce. Spojením brmbolcov, nalepením ušiek a detailov vznikli rozkošné zajačiky. Týmito vlastnoručne zhotovenými výrobkami si môžu deti spríjemniť veľkonočnú atmosféru vo svojich domovoch.

 • Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

 • Do galérie Tvorivé dielne - Vianočné ozdoby boli pridané fotografie.

  Tvorivé dielne „modelovanie z cesta“

  Vianoce sa blížia a je najvyšší čas vyrobiť si nové originálne vianočné ozdoby. Na tvorivých dielňach, ktoré organizovala ZUŠ a CVČ, modelovali deti rôzne vianočné ozdôbky zo studeného porcelánu. Táto modelovacia hmota je vyrobená z rovnakého dielu sódy bicarbóny, solamilu a vody. Zvarením týchto surovín vznikne vláčna, dobre tvarovateľná hmota, ktorá stvrdne na vzduchu. Deti modelovali venčeky, zvončeky a iné vianočné motívy.

 • jesenná výstava
  6. 11. 2017

  Na jesennej výstave škôl mesta Dobšinej sa zúčastnila aj naša škola. Veľmi nás teší 1.miesto, ktoré sme získali. Do galérie jesenná výstava boli pridané fotografie.

 • Vystúpenie pre jubilantov
  6. 11. 2017

  V priestoroch obradnej siene Mestského úradu v Dobšinej sa v utorok 24. októbra 2017 pri príležitosti mesiaca úcty k starším, zišli jubilujúci seniori. V úvode ich svojim vystúpením privítali žiaci a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy v Dobšinej. Do galérie Vystúpenie pre jubilantov boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Dobšiná, Nová 793
  Dobšiná, Nová 793
 • 058/7941569, +421915835581

Fotogaléria